А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

A.Tolsojs - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—1 из 1.
  • ZELTA ATSL?DZI?A JEB BURATINO PIEDZ?VOJUMI
  • Жанр: Сказка
  • ZELTA ATSL?DZI?A JEB BURATINO PIEDZ?VOJUMIA.TolsojsTULKOJUSI ANNA SAKSE ILUSTR?JUSI MARGARITA ST?RASTEIZDEVNIEC?BA „LIESMA" R?G? 19 6 5TULKOJUSI ANNA OZOLA-SAKSERedaktore A. Sprlvule. M?ksi, redaktors V. Selkovs. Tehn. redaktore V. Spor?ne. Korektore /. Rolava. Nodota salik?anai 1964. g. 27. august?. Parakst?ta iespie?anai 1964. g. 21. novembr?. Pap?ra form?ts 70 X 90'/… 6.75 fiz. iespiedi.; 8.90 uzsk. iespiedi.; 5,64 izdevn. 1. Metiens 25 000 eks. Maks? 49 kap. Izdevniec?ba «Liesma» R?g?, Padomju bulv. 24. Izdevn. Nr. 18359/J-1834. Iespiesta Latvijas PSR Mi­nistru Padomes Valsts preses komitejas Poligr?­fisk?s r?pniec?bas parvaldes Paraugtipogr?...