А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

A.Tolsojs - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—1 из 1.
  • ZELTA ATSLĒDZIŅA JEB BURATINO PIEDZĪVOJUMI
  • Жанр: Сказка
  • ZELTA ATSLĒDZIŅA JEB BURATINO PIEDZĪVOJUMIA.TolsojsTULKOJUSI ANNA SAKSE ILUSTRĒJUSI MARGARITA STĀRASTEIZDEVNIECĪBA „LIESMA" RĪGĀ 19 6 5TULKOJUSI ANNA OZOLA-SAKSERedaktore A. Sprlvule. Māksi, redaktors V. Selkovs. Tehn. redaktore V. Sporāne. Korektore /. Rolava. Nodota salikšanai 1964. g. 27. augustā. Parakstīta iespiešanai 1964. g. 21. novembrī. Papīra formāts 70 X 90'/… 6.75 fiz. iespiedi.; 8.90 uzsk. iespiedi.; 5,64 izdevn. 1. Metiens 25 000 eks. Maksā 49 kap. Izdevniecība «Liesma» Rīgā, Padomju bulv. 24. Izdevn. Nr. 18359/J-1834. Iespiesta Latvijas PSR Mi­nistru Padomes Valsts preses komitejas Poligrā­fiskās rūpniecības parvaldes Paraugtipogrā...