А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

?A?IMOVS Aleksandrs - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—5 из 5.
 • D?RDU AIZAS NOSL?PUMS
 • Жанр: Научная фантастика
 • Aleksandrs ?A?IMOVSD?RDU AIZAS NOSL?PUMS Александр Иванович Шалимов *. gada ; † . gada ) bija padomju krievu ?eologs un autors.Piedal?jies ?eolo?isk?s eksped?cij?s , Gal?jos Zieme?os, , , piedal?jies vair?ku atrad?u atkl??an?. Piedal?jies padomju sp?ku sast?v?. Apbalvots ar div?m meda??m "Par kaujas nopelniem".Las?jis lekcijas Kalnu () instit?t?, Polij? un Orientas universit?t? . ?eolo?ijas un minerolo?ijas zin?t?u kandid?ts. Vair?k k? simts da??du zin?tnisko publik?ciju. Bija Rakstnieku Savien?bas biedrs.Pirm? publik?cija par ?e?ingradas ...

 • Ledus tuksne?a spoki
 • Жанр: Научная фантастика
 • Ledus tuksne?a spokiAleksandrs ?A?IMOVSIZDEVNIEC?BA «ZIN?TNE» R?G? 1969?o fantastisko st?stu darb?ba risin?s pavisam tuv? n?kotn?. To varo?i zin?m? m?r? ir m?su laikabiedri. .. Dien?s, kad vi?i v?l nebija tie, par ko k?uva, paklausot autora gribai, vi?i var?ja staig?t pa m?su pils?tu iel?m, piedal?ties zin?tnisk?s s?d?s, braukt kop? ar mums lid­ma??n?, pat uzst?ties radio un telev?zij? … Bet… Te j?saka visnoteikt?kais «bet» … Autors kategoriski ap­galvo, ka st?stu varo?i ir izdom?ti, un l?dz las?t?jus, kam pat?k likt punktus uz «i», nemekl?t konkr?tus pro­totipus savu paz?stamo vid? …Nu, bet, ja k?dam las?t?jam tom?r liksies, ka vi?? ir ticies ar da?iem st?stu varo?iem un pat zina, k? vi?us paties?b? sauc, tas tikai noz?m?s, ka fantastikai nav sve?i re?lisma elementi… Ne vair?k …Tulkojusi D. Opmane M?ksliniece M. Rikmane

 • LOGS UZ BEZGAL?BU
 • Жанр: Научная фантастика
 • LOGS UZ BEZGAL?BU Zin?tniski fantastiski st?stiAleksandrs ?a?imovsRIGA «LIESMA» 1984Шалимов Александр Иванович ОКНО В БЕСКОНЕЧНОСТЬ Научно-фантастические рассказы Ленинград «Детская литература» 1980No krievu valodas tulkojusi Gaida L?vensone M?kslinieks Vasili?s SelkovsTulkojums latvie?u valod?. Izdevniec?ba «Liesma», 1984Sav?dais viesisEs, Ksanta, Buks un FomaLogs uz bezgal?buMantiniekiKlus? oke?na kr?teris


 • Tuskaroras nosl?pums
 • Жанр: Научная фантастика
 • Tuskaroras nosl?pumsAleksandrs ?A?IMOVSIZDEVNIEC?BA «ZIN?TNE» R?G? 1969?o fantastisko st?stu darb?ba risin?s pavisam tuv? n?kotn?. To varo?i zin?m? m?r? ir m?su laikabiedri. .. Dien?s, kad vi?i v?l nebija tie, par ko k?uva, paklausot autora gribai, vi?i var?ja staig?t pa m?su pils?tu iel?m, piedal?ties zin?tnisk?s s?d?s, braukt kop? ar mums lid­ma??n?, pat uzst?ties radio un telev?zij? … Bet… Te j?saka visnoteikt?kais «bet» … Autors kategoriski ap­galvo, ka st?stu varo?i ir izdom?ti, un l?dz las?t?jus, kam pat?k likt punktus uz «i», nemekl?t konkr?tus pro­totipus savu paz?stamo vid? …Nu, bet, ja k?dam las?t?jam tom?r liksies, ka vi?? ir ticies ar da?iem st?stu varo?iem un pat zina, k? vi?us paties?b? sauc, tas tikai noz?m?s, ka fantastikai nav sve?i re?lisma elementi… Ne vair?k …Tulkojusi D. Opmane M?ksliniece M. Rikmane