А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

?arma Robins - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—1 из 1.
  • M?ks, kur? p?rdeva savu Ferrari
  • Жанр: Философия
  • «M?ks, kur? p?rdeva savu Ferrari» ir st?sts par D??ljenu Mentlu, pasaulslavenu advok?tu, kura trauksmaini saspringtais dz?vesveids, p?rpild?t? tiesas z?l? piedz?vojot sirdsl?kmi, gandr?z vai beidzas let?li. Fizisko sp?ku sabrukums izraisa ar? gar?go kr?zi. D??ljenam n?kas mekl?t atbildes uz dz?ves visb?tisk?kajiem jaut?jumiem. Cer?b? iemantot laimi un dz?ves piepild?jumu, vi?? dodas neparastu mekl?jumu ce?? uz senu kult?ru, kur? rod atkl?smi aizraujo??kai, m?r?tiec?g?kai un mier?g?kai dzivei.Lieliski savijot kop? m??sen?s, laika p?rbaudi iztur?ju??s Austrumu gar?g?s zin??anas ar Rietumu pasaulei rakstur?go risku, konkurenci un amb?cij?m, ?is iedvesmojo?ais v?st?jums soli pa solim vada las?t?ju ce?? uz liel?ku sevis apzin??anos un t?du dz?vi, kur? rodama harmonija, p?rpiln?ba un prieks.Iedvesmojo?a pieredze savas dz?ves pilnveido?anai m?su trauksmes pilnaj? laikmet?.