А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Воннегут Курт - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 101—108 из 108.
 • Kocia ko?yska
 • Жанр: Научная фантастика
 • Powie??, w kt?rej fakt zast?puje miejsce fikcji, a fikcja staje si? faktem. Narrator zamierza napisa? ksi??k? o wybuchu pierwszej bomby atomowej i ?yciu jej tw?rcy, doktora Feliksa Hoenikera. Tymczasem trafia na wyimaginowan? wysp? San Lorenzo, sk?d obserwuje rzeczywist? zag?ad? Ameryki, kt?ra mia?a by? tematem jego powie?ci. Wariacje Vonneguta na temat ludzkiej pomys?owo?ci i zami?owania do zabaw i gier (doktor Hoeniker stworzy? swoj? bomb? dla zabawy) obrazuj? kondycj? naszej cywilizacji, w kt?rej ludzie wol? ucieka? w fantazj? i k?amstwa, zawierzy? cho?by najbardziej nieprawdopodobnej religii ni? zmaga? si? z rzeczywisto?ci? i prawd?.Nominowana do nagrody Hugo w 1964.

 • Kroki w nieznane. Tom 3
 • Жанр: Научная фантастика
 • Trzeci tom „Krok?w w nieznane” zawiera, podobnie jak poprzednie, opowiadania autor?w polskich oraz radzieckich, brytyjskich i ameryka?skich. Po raz pierwszy natomiast prezentujemy autor?w japo?skich. Bujny rozw?j fantastyki naukowej w kraju tak bardzo wychylonym w przysz?o?? jak Japonia jest zjawiskiem naturalnym. Obok Kobo Abe, autora powie?ci „Kobieta z wydm”, ?cis?? czo??wk? japo?skich fantast?w stanowi? trzej wyst?puj?cy w naszym almanachu autorzy: Sakyo Komatsu, Shin’ichi Hoshi i Morio Kita. Wi?kszo?? zebranych tu opowiada? prezentuje r??ne spojrzenia na przysz?o??. Obok beztroskiego humoru jest tu zjadliwa satyra, ... • Player Piano (Utopia 14)
 • Жанр: Современная проза
 • This book is not a book about what is, but a book about what could be. The characters are modeled after persons as yet unborn, or, perhaps, at this writing, infants. It is mostly about managers and engineers. At this point in history, 1952 A.D., our lives and freedom depend largely upon the skill and imagination and courage of our managers and engineers, and I hope that God will help them to help us all stay alive and free.But this book is about another point in history, when there is no more war, and . . .

 • Rze?nia numer pi??
 • Жанр: Научная фантастика
 • W zamy?le autora mia?a to by? jego pierwsza ksi??ka. A jednak Vonnegut potrzebowa? dystansu lat, a tak?e do?wiadczenia wynikaj?cego z publikacji czterech wcze?niejszych powie?ci, by wreszcie przela? na papier swe do?wiadczenia z czas?w, kiedy jako jeniec wojenny by? ?wiadkiem bombardowania Drezna. W rezultacie powsta?a ksi??ka uchodz?ca za jedn? z najwybitniejszych ameryka?skich powie?ci antywojennych; ksi??ka o pisarzu, kt?ry nie potrafi wymaza? z pami?ci wspomnie? z czas?w wojny, chocia? z racji swego zawodu od lat zajmuje si? tworzeniem fikcji; ksi??ka silnie autobiograficzna, mieszaj?ca dokument z science fiction, pe?na trup?w i gwa?tu, oskar?e? i egzorcyzm?w, panicznego strachu i mi?o?ci; wreszcie — m?wi?c s?owami autora — ksi??ka „kr?tka i popaprana, bo o masakrze nie spos?b powiedzie? nic inteligentnego”.

 • Slaughterhouse-Five
 • Жанр: Научная фантастика
 • “Listen: Billy Pilgrim has become unstuck in time.” So begins Vonnegut’s absurdist 1969 classic. Hawke rises to the occasion of performing this sliced-and-diced narrative, which is part sci-fi and partially based on Vonnegut’s experience as a American prisoner of war in Dresden, Germany during the firebombing of 1945 that killed thousands of civilians. Billy travels in time and space, stopping here and there throughout his life, including his long visit to the planet Tralfamador, where he is mated with a porn star.Nominated for Nebula Award for Best Novel in 1969.Nominated for Hugo Award for Best Novel in 1970.

 • Syreny z Tytana
 • Жанр: Научная фантастика
 • Dla potrzeb mi?dzygalaktycznej misji Salo uszkodzony statek by? stanowczo zbyt powolny. Tak wi?c Salo zatrzyma? si? na Tytanie i wys?a? na Tralfamadori? wiadomo?? o tym, co go spotka?o. Wys?a? t? wiadomo?? z pr?dko?ci? ?wiat?a, co oznacza?o, ?e dotrze ona na Tralfamadori? za sto pi??dziesi?t tysi?cy lat ziemskich. Dla zabicia czasu Salo oddawa? si? rozmaitym zaj?ciom. Najbardziej poch?ania?y go: rze?ba, hodowla tyta?skich stokrotek i obserwowanie zdarze? na Ziemi. Obserwacje Ziemi umo?liwia? mu obiektyw na desce rozdzielczej statku. Obiektyw by? na tyle silny, ?...