А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Вятрович Володимир - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—2 из 2.
  • Рейди УПА теренами Чехословаччини
  • Жанр: История
  • Монографiю присвячено одному з мало-вiдомих аспектiв iсторiї українського нацiонально-визвольного руху 1940-50 рокiв, рейдам УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авто-ровi показати розмах нацiонально-визвольної боротьби в Українi, її вплив на подiї у пiслявоєннiй Європi та свiтi, без чого неможливе правильне i об'єктивне тлумачення суспiльних процесiв того часу. Роботу рекомендовано до друку Вченою радою Інституту Україно-знавства iм. I. Крип'якевича НАНУ. З певнiстю можна сказати, що пропагандистськi рейди УПА на терени Чехословаччини 1945-1947 рокiв належать до найкраще пiдготовлених та проведених акцiй не тiльки всього українського нацiонально-визвольного руху, а й iнших пiдпiльних рухiв опору того часу, а тому вони чи не найбiльше заслуговують на подальше ретельне дослiдження та iсторичний аналiз. Вкрай необхiдним для продовження вивчення цiєї теми є розширення джерельної, особливо документальної, бази, що можливо за рахунок залучення до опрацювання додаткових архiвних матерiалiв, котрi мiстяться в Словаччинi та Чехiї, i поки що не використовувалися українськими дослiдниками. Дана робота є першою спробою оцiнки значення цих акцiй для подальшого розвитку усiєї збройної боротьби українцiв пiсля закiнчення Другої свiтової вiйни. Фактично вперше пропагандистськi рейди стали об'єктом спецiальних iсторичних дослiджень, вiдповiдно, багато з висловлених у цiй роботi тверджень та мiркувань теж наводяться вперше, а отже, потребують додаткових доказiв, дослiджень, дискусiй, обговорень та, зрештою, й уточнень.

  • Сотенний «Бурлака»
  • Жанр: История
  • B пантеонi героїв нацiонально-визвольної боротьби українського народу 1940-1960 рокiв одне з найпочеснiших мiсць слiд вiдвести для сотенних повстанських вiддiлiв. Cаме вiд їх вмiлого командування залежало виконання важливих завдань, саме на їх, часто ще дуже молодi плечi, лягала важка вiдповiдальнiсть за життя своїх воякiв. Iмена сотенних, що часто замiняли офiцiйнi назви їх вiддiлiв, наводили страх на ворогiв i додавали народу впевненiсть у захисті вiд свавiлля ворогiв.Командир повстанського відділу - це людина, яка відрізняється від решти стрілецтва не особливим одностроєм, чи відзнаками на ньому, а, перш за все, своїми моральними якостями. Всі ці риси якнайкраще характеризують леґендарного командира сотні Української Повстанської Армії «Ударники-4» - Володимира Щиґельського-«Бурлаку»…