А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Бабула Владимир » Planeta t?? slunc?

Автор: Бабула Владимир

Жанр: Научная фантастика

D?j rom?nu se odehr?v? v budoucnosti, v dob?, kdy lidstvo je ji? zbaveno imperialist?, a t?m i nebezpe?? ni?iv?ch v?lek. V?echny tv?r?? s?ly v?dc? a technik? slou?? z?jm?m ?lov?ka. V?da slav? triumfy v gigantick?m boji s p??rodou. D?vn? sen lidstva — ovl?dnut? vesm?ru — st?v? se skute?nost?, z?sluhou m?rov?ho vyu?it? atomov? energie…Shrnut? d?je p?edchoz?ho rom?nu „Sign?ly z vesm?ru“Sv?tov? akademie v?d — vrcholn? v?deck? ...

Читать книгу онлайн бесплатно

Скачать книгу бесплатно:Отзывы читателей

Пока отзывов к этой книге нет.


Похожие книги