А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Проза - скачать бесплатно все книги жанра

 

 


Книги 33801—33825 из 33854.
 • Wymy?lona dziewczyna
 • Irving John
 • Жанр: Современная проза
 • Autobiografia Johna Irvinga napisana jest, podobnie jak powie?ci jego autorstwa, z dystansem, ironi?, a ponadto z du?? doz? samokrytycyzmu. Wspomnienia autora skupiaj? si? wok?? pasji jego ?ycia, kt?r? zaskakuj?co okazuj? si? zapasy. Przez wiele lat Irving uwa?a? si? przede wszystkim za zapa?nika, a dopiero w drugiej kolejno?ci za pisarza. Ksi??ka jest zbiorem zwi?z?ych, autoironicznych wspomnie? przedstawionych z w?a?ciwym Irvingowi humorem, lekko?ci?. Jego styl posiada jedn? z najbardziej cenionych przez Czytelnika cech, kt?r? jest wra?enie intymno?ci oraz blisko?ci z autorem. Zapasy okazuj? si? pretekstem ...


 • XV легион
 • Ладинский Антонин
 • Жанр: Историческая проза
 • В книгу известного писателя А. П. Ладинского, хорошо знакомого читателю по историческим романам «Когда пал Херсонес», «Ярославна – королева Франции», вошли новые, ранее не публиковавшиеся на родине писателя произведения.Крушение античного мира, утонченная роскошь и разврат, непримиримая борьба язычества с христианством на закате Великой Римской Империи – вот тот фон, на котором разворачиваются события романа «XV легион».
 • Y punto
 • Castro Mercedes
 • Жанр: Современная проза
 • «?l me acusa de tener sentimientos. Me dice que soy d?bil y fr?gil, sutil, febril, casi pueril. Nada viril para mi profesi?n, y tendr?a que serlo, que ad?nde va una mujer polic?a tan sentimental como a punto de romperse.»Clara Deza es contradictoria y deslenguada, Clara Deza es agente de la autoridad, esposa y compa?era, tan sensible por dentro como dura por fuera. Inmersa en un mundo hostil marcado por el enfrentamiento entre dos esferas contrapuestas: la laboral, poblada por polic?as que oscilan entre la incomprensi?n o la superprotecci?...


 • ?ycie jest gdzie indziej
 • Кундера Милан
 • Жанр: Современная проза
 • Kolejna ksi??ka jednego z najwybitniejszych tw?rc?w europejskich XX wieku powsta?a jeszcze w Czechach (1969-1970), zanim jako emigrant polityczny Kundera osiad? we Francji. W tym kraju za ?ycie jest gdzie indziej pisarz otrzyma? w 1973 roku presti?ow? Prix M?dicis ?tranger. Powie?? jest swoistym "portretem artysty w czasach m?odo?ci ", na co wskazuje tak?e pierwotny tytu? ksi??ki – "Wiek liryczny " – w j?zyku Kundery oznaczaj?cy "m?odo?? ". Autor opowiada przypadki poety Jaromila, kt?rego ?yciowe wybory naznaczone s? dominuj?c? osobowo?ci? matki, towarzysz?cej mu – w przeno?ni – od ?o?a mi?...

 • ?ycie Pi
 • Мартел Янн
 • Жанр: Современная проза
 • Grecka litera Pi sta?a si? parasolem ochronnym dla g??wnego bohatera-mi?o?nika ogrod?w zoologicznych i ?wietnego p?ywaka. Razem ze swoj? rodzin? mieszka? w Puttuczczeri, sk?d jednak zamierzali przeprowadzi? si? do Kanady. Czeka?a ich d?uga podr?? przez Ocean Spokojny, kt?ra niestety zako?czy?a si? tragicznie.Dramat jaki rozgrywa? si? na bezkresach w?d sta? w sprzeczno?ci z pi?kn? sceneri?, jaka widoczna by?a z pok?adu szalupy. 227 dni na Oceanie, maj?c za towarzysza jedynie tygrysa bengalskiego. Uda?o si? prze?y? m.in. dzi?ki zapomnieniu o szybkim ratunku. Czas dla Pi nie istnia?, o czym ?wiadczy chocia?by prowadzony przez niego dziennik, w kt?rym nie ma dat ani ?adnej numeracji. Tylko informacje praktyczne, pozwalaj?ce przetrwa? w nowej sytuacji do kt?rej trzeba by?o si? szybko dostosowa?. Jak?e trafne okaza?o si? powiedzenie potrzeba matk? wynalazk?w.


 • Yo el Supremo
 • Bastos Augusto
 • Жанр: Современная проза
 • Yo el Supremo Dictador de la Rep?blica: Ordeno que al acaecer mi muerte mi cad?ver sea decapitado, la cabeza puesta en una pica por tres d?as en la Plaza de la Rep?blica donde se convocar? al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo. Todos mis servidores civiles y militares sufrir?n pena de horca. Sus cad?veres ser?n enterrados en potreros de extramuros sin cruz ni marca que memore sus nombres. Esa inscripci?n garabateada sorprende una ma?ana a los secuaces del dictador, que corren prestos a eliminarla de la vida ...

 • You
 • Benoit Charles
 • Жанр: Современная проза
 • You're just a typical fifteen-year-old sophomore, an average guy named Kyle Chase. This can't be happening to you. But then, how do you explain all the blood? How do you explain how you got here in the first place?There had to have been signs, had to have been some clues it was coming. Did you miss them, or ignore them? Maybe if you can figure out where it all went wrong, you can still make it right. Or is it already too late? Think fast, Kyle. Time's running out. How did this happen?You is the riveting story of fifteen-year-old Kyle and the small choices he does and doesn't make that lead to his own destruction.In his stunning young-adult debut, Charles Benoit mixes riveting tension with an insightful – and unsettling – portrait of an ordinary teen in a tale that is taut, powerful, and shattering.

 • You Against Me
 • Downham Jenny
 • Жанр: Современная проза
 • If someone hurts your sister and you're any kind of man, you seek revenge, right?If your brother's accused of a terrible crime but says he didn't do it, you defend him, don't you?When Mikey's sister claims a boy assaulted her, his world begins to fall apart.When Ellie's brother is charged with the offence, her world begins to unravel.When Mikey and Ellie meet, two worlds collide.This is a brave and unflinching novel from the bestselling author of Before I Die. It's a book about loyalty and the choices that come with it. But above all it's a book about love.

 • You Shall Know Our Velocity
 • Eggers Dave
 • Жанр: Современная проза
 • "Headlong, heartsick and footsore…Frisbee sentences that sail, spin, hover, circle and come back to the reader like gifts of gravity and grace…Nobody writes better than Dave Eggers about young men who aspire to be, at the same time, authentic and sincere." – The New York Times Book Review"You Shall Know Our Velocity! is the work of a wildly talented writer… Like Kerouac's book, Eggers's could inspire a generation as much as it documents it." – LA Weekly"There's an echolet of James Joyce there and something of Saul Bellow's Chinatown bounce, but we're carried into the ...

 • You Suck
 • Moore Christopher
 • Жанр: Современная проза
 • "You bitch, you killed me. You suck!"Being dead sucks. Make that being undead sucks.Literally. Just ask Thomas C. Flood. Waking up after a fantastic night unlike anything he's ever experienced, he discovers that his girlfriend, Jody—the woman of his dreams—is a vampire. And surprise! Now he's one, too.For some couples, the whole biting-and-blood thing would have been a deal breaker. But Tommy and Jody are in love, and they vow to work through their issues. Like how much Jody should teach Tommy about his new superpowers (and how much he needs ... • Your Face Tomorrow 3: Poison, Shadow and Farewell
 • Marias Javier
 • Жанр: Современная проза
 • Your Face Tomorrow, Javier Mar?as's daring novel in three parts culminates triumphantly in this much-anticipated final volume. Poison, Shadow, and Farewell, with its heightened tensions between meditations and noir narrative, with its wit and and ever deeper forays into the mysteries of consciousness, brings to a stunning finale Mar?as's three-part Your Face Tomorrow. Already this novel has been acclaimed 'exquisite' (Publishers Weekly), 'gorgeous' (Kirkus), and 'outstanding: another work of urgent originality' (London Independent). Poison, Shadow, and Farewell takes our hero Jaime Deza – hired by MI6 as a person of extraordinarily sophisticated powers of perception – back to Madrid to both spy on and try to protect his own family, and into new depths of love and loss, with a fluency on the subject of death that could make a stone weep..

 • Z ca?ego serca
 • Le?e?ska Katarzyna
 • Жанр: Современная проза
 • To by? maj, Warszawa, niedziela. Ma?go?ka zbiera?a si?y, by przetrwa? rodzinn? uroczysto?? i prze?kn?? kolejne k?amstwa m??a. Alicja, bogata wdowa z Saskiej K?py, umawia?a si? na mecz tenisa. Pawe?, wzi?ty kardiolog, wprowadza? si? do wynaj?tego mieszkania, a jego brat, Marcin, mia? regularnego kaca. Ola schodzi?a w?a?nie z nocnego dy?uru. Na Ok?ciu l?dowa? Aleksander Kranach, kt?ry… Co ??czy tych ludzi? Niewiele, poza tym, ?e wszyscy z ca?ego serca marz? o odmianie dotychczasowego ?ycia. Kilka niedzielnych zdarze? rozpoczyna seri? zupe?nie nieoczekiwanych, a jak?e ut?sknionych zmian…

 • Z Jarmarku
 • Szo?em Alejchem
 • Жанр: Классическая проза
 • Z jarmarku, to zbeletryzowana autobiografia, opisuje ?ycie ludu ?ydowskiego w diasporze – w Rosji przed Rewolucj?.Akcja ksi??ki zaczyna si? w momencie, kiedy autor jest jeszcze dzieckiem, i rozgrywa si? w jego rodzinnym mie?cie, Woronce. Tu poznajemy jego rodzic?w, Nachuma Rabinowicza i Chaj? Ester?, babcie Mind?, stryj?w Pinie i Nys?a, Fejge?e Diab?a, szereg me?amed?w oraz pierwszych przyjaci?? pisarza: Szmulika sierot?, Meira Medwedewkera, psa Sirko, Pine?e syna Szeme?y i Gerge?e Z?odzieja. Czytelnik jest ?wiadkiem mi?dzy innymi pierwszych lat edukacji pisarza i rozsta? z przyjaci??mi. Ten ...


 • Z pokor? i uni?eniem
 • Nothomb Am?lie
 • Жанр: Современная проза
 • "Pan Haneda by? prze?o?onym pana Omochi, kt?ry by? prze?o?onym pana Saito, kt?ry by? prze?o?onym panny Mori, kt?ra by?a moj? prze?o?on?. Ja nie by?am niczyj? prze?o?on?…" – tak zaczyna swoj? histori? bohaterka powie?ci, zatrudniona jako t?umaczka w du?ym przedsi?biorstwie japo?skim. Gorzkie do?wiadczenie rocznej kariery opisuje z dystansem i humorem, przeplataj?c opowie?? refleksjami na temat przepa?ci dziel?cej mentalno?? japo?sk? od europejskiej.Kolejna ksi??ka autorki "Higieny mordercy", uznana przez krytyk? za najlepsz? w dotychczasowym dorobku Am?lie Nothomb. Przet?umaczona na wiele j?zyk?w, we Francji osi?gn??a nak?ad 450 000 egzemplarzy.


 • Zanim Umr?
 • Downham Jenny
 • Жанр: Современная проза
 • Ka?dy musi umrze?.Szesnastoletniej Tessie zosta?o zaledwie kilka miesi?cy ?ycia, wi?c rozumie to lepiej ni? inni. Przygotowa?a jednak list? dziesi?ciu rzeczy, kt?re chce zrobi? przed ?mierci?. Na pierwszym miejscu umie?ci?a seks. Termin – tego wieczoru.Ksi??ka, dzi?ki kt?rej poczujesz si? szcz??liwy, ?e ?yjesz. – "Heat"Nie wierz?, ?e mo?na j? by?o przeczyta? i nie zap?aka?. – "Daily Express"Przypomina, by?my do?wiadczali w pe?ni ka?dej chwili i nie bali si? spe?nia? pragnie?. – "Guardian"