А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Фантастика » Фэнтези - скачать бесплатно все книги жанра

 

 

Книги 10551—10571 из 10571.
 • Zadziwiaj?cy Maurycy i jego uczone szczury
 • Pratchett Terry
 • Bohaterami tej ksi??ki s? ludzie, kot i szczury.A zdaniem Maurycego najtrudniej jest okre?li? r??nic? mi?dzy szczurem a cz?owiekiem.Mo?na te? powiedzie?, ?e jest to opowie?? o opowie?ciach. A zdaniem Malicii, kiedy samemu nie tworzy si? opowie?ci, staje si? tylko postaci? w opowie?ci snutej przez kogo? innego.A ta opowie?? zaczyna si?, przynajmniej jej cz??? zaczyna si? w powozie pocztowym jad?cym przez g?ry z odleg?ego miasta na r?wninie. W powozie siedzi ch?opiec z fujark? w r?ce. Pozornie nie ma tam nikogo wi?cej. Z kim wi?c rozmawia ch?opiec?


 • Zaginiony Legion
 • Turtledove Harry
 • W 46 roku p.n.e. rzymski legion pod wodz? Marka Emiliusza Scaurusa podczas zwiadu w Galii natyka si? na nieprzyjacielskie oddzia?y Celt?w kierowane przez Viridoviksa. Przyw?dcy wrogich wojsk postanawiaj? sami stoczy? pojedynek. Jednak w chwili gdy krzy?uj? swe identyczne, pokryte druidzkimi runami miecze, wszyscy Rzymianie po kr?tkim o?lepieniu tajemnicz? jasno?ci? odkrywaj?, ?e znajduj? si? w innym ?wiecie.

 • Zaj?mav? ?asy
 • Pratchett Terry
 • Zu?iv? boje! Smr?! V?lka! (A V?lkovy synov? Hr?za, Zmatek a dcera ?in?ila.) Nejstar?? a nejtajemn?j?? ???e Zem?plochy se ocitla v chaosu zp?soben?m revolu?n?m pojedn?n?m na t?ma Co jsem letos d?lal o pr?zdnin?ch. Spojuj? se i ti nejchud??, proto?e nemaj? co ztratit — jen sv? vodn? buvoly. N??eln?ci bojuj? o moc. V?lka (s ?in?ilou) proch?z? ulicemi prastar?ch m?st. A co stoj? v cest? stra?liv? zk?ze, kter? by zni?ila v?echny bez rozd?lu? ...

 • Zakl?ty las
 • Sandemo Margit
 • Tiril, Erling i M?ri wyruszaj? w podr??, podczas kt?rej maj? pozna? szczeg??y prawdziwego pochodzenia Tiril. ?lady prowadz? do Tiveden, g??bokich le?nych ost?p?w ci?gn?cych si? mi?dzy jeziorami Wener i Wetter. Towarzyszy im baron?wna Catherine von Zuiden.Niebezpieczna wyprawa… W mrocznych lasach pe?nych drapie?nik?w grasuj? niewidzialne istoty, a w dodatku zazdrosna Catherine z nienawi?ci? spogl?da na Tiril…


 • Zamek Duch?w
 • Sandemo Margit
 • Kt?rego? dnia, w trakcie le?nej w?dr?wki, m?ody Tancred Paladin spotka? niezwykle czym? przestraszon?, urocz? dziewczyn? i zakocha? si? od pierwszego wejrzenia. Gdy potem pr?bowa? j? odszuka?, dotar? do przedziwnego zamku. Okaza?o si? jednak, ?e zamek ten nie istnieje, a jego tajemnicza gospodyni nie ?yje od wielu lat. Czy to koszmar, czy ch?opiec traci zmys?y? A mo?e zn?w dziedzictwo rodowe daje o sobie zna??

 • Zamek Lorda Valentinea
 • Силверберг Роберт
 • Pierwszy tom jednego z nas?ynniejszych cykli fantasy/science fiction.Majipoor to olbrzymia planeta, zamieszkana przez wiele ras nap?ywowych, w?r?d kt?rych ludzie s? ras? dominuj?c?. Na Majipoor ?yj? te? tubylcy, dziwna i wyobcowana rasa zmiennokszta?tnych, kt?rych wszyscy si? boj?.Z racji braku surowc?w cywilizacja na planecie jest raczej s?abo rozwini?ta, ale nie brak i zaawansowanych technologii.Bohaterem jest w?drowiec, zatrudniony jako ?ongler w objazdowej trupie. Ale sny, kt?re na Majipoor maj? niezwyk?? moc, ujawniaj?, ?e jest on w rzeczywisto?ci Lordem Valentine, w?adc? planety, w pod?y spos?b pozbawionym w?adzy.Wraz z Valentinem przemierzamy kontynenty Majipooru w kierunku o?rodka w?adzy, jakim jest Zamek.

 • Zapach Szk?a
 • Ziemia?ski Andrzej
 • Andrzej Ziemia?ski to jeden z najpopularniejszych i zarazem najbardziej utytu?owanych polskich fantast?w. Jego teksty by?y nagradzane na ka?dy mo?liwy spos?b. Zajdel, Sfinksy, zwyci?stwa w plebiscycie Nowej Fantastyki – ten autor zgarn?? wszystko.Kwesti? czasu by?o wi?c zebranie jego najlepszych opowiada? i wydanie ich w formie antologii. W 2003 roku zrobi?a to Fabryka S??w. Oczywi?cie, jak zawsze w takim przypadku mo?na gdyba? nad kwesti? powt?rnego wydawania wcze?niej ju? publikowanych tekst?w, ale tak szczerze – mnie to nie obchodzi.Zapach szk?a to blisko pi??...

 • Zauberer von den Sternen
 • Stasheff Christopher
 • Gramayre ist eine Welt, die nicht nur von Menschen bewohnt wird, sondern auch von Hexen, Geistern, Elfen, Trollen, Kobolden und vielen anderen Gestalten der irdischen Sagen, M?rchen und Mythen. Gramayre ist eine Welt ohne Zwischent?ne, eine Welt, auf der Gut und B?se eben so scharf kontrastieren, wie Schwarz und Wei? — und eine Welt, auf der Magie tats?chlich funktioniert und ihre festen Regeln hat. Gramayre ist aber auch eine Welt am Rand des Abgrunds, die zu retten sich Rod Gallowglass, ein Mann von Terra, fest vorgenommen hat, Dabei versteht Rod nur etwas von der Technik und ?berhaupt nichts von Magie

 • Zauroczenie
 • Sandemo Margit
 • Pierwsza ods?ona "Sagi o Ludziach Lodu", wst?p do 47-tomowej opowie?ci snutej przez Margit Sandemo. Dla jednych pocz?tek d?ugiej przygody, dla innych – tragiczna pomy?ka.Wszystko zaczyna si? w Trondheim w roku 1581, w czasie wielkiej zarazy, kiedy to los szesnastoletniej samotnej dziewczyny, c?rki kowala, Silje Arngrimsdatter, splata si? z losami dwojga dzieci, kobiety i dw?ch m??czyzn. Te pi?? os?b stanie si? przyczyn? wielkiej rado?ci i wielkiego smutku, zmieni jednak ca?kowicie ?ycie miedzianow?osej m?odej kobiety. W?a?nie o tym jest ten tom: o losach Silje i ...

 • Zb?jecki Go?ciniec
 • Brzezi?ska Anna
 • Wi??ni?w trzymano pod ni?sz? ?wi?tyni?, w ?elaznych klatkach wpuszczonych w kana?y ?ciekowe. Stra?nicy ich nie torturowali, co to, to nie. Po prostu pozwalali im tkwi? ca?ymi dniami w kanale, rozmy?la? i przygl?da? si? wielkim jaszczurom, od kt?rych roi?o si? w ?ciekowisku. Zb?jc? otoczy?y trzy poka?ne, wyg?odzone sztuki. I tak siedzieli po przeciwnych stronach ?elaznej kraty, trzy bestie i Twardok?sek, dzie? za dniem gapi?c si? na siebie bezsilnie. Gdy wi?c pojawi? si? pierwszy stra?nik, zb?jca ochoczo wy?piewa? swoj? histori?… – by po latach zapisa? j? mog?a Anna Brzezi?ska, specjalistka od staropolskich obyczaj?w i magii na kr?lewskich dworach.

 • Zbrojni
 • Pratchett Terry
 • Zosta? prawdziwym m??czyzn? w Stra?y! Stra? Miejska potrzebuje ludzi! Ale ci, kt?rych naprawd? dostaje, to m.in. kapral Marchewa (formalnie krasnolud), m?odszy funkcjonariusz Cuddy (naprawd? krasnolud), m?odszy funkcjonariusz Detrytus (troll), m?odsza funkcjonariusz Angua (kobieta... na og??) i kapral Nobbs (wykluczony z rasy ludzkiej za faule). Przyda im si? ka?da pomoc. Bo z?o unosi si? w powietrzu, mord czai za progiem, a co? bardzo paskudnego na ulicach. Dobrze by by?o, gdyby wszystko uda?o si? za?atwi? do po?udnia, poniewa? wtedy w?a?nie kapitan Vimes oficjalnie przechodzi w stan spoczynku, oddaje odznak? i si? ?eni. A ?e wszystko to dzieje si? w Ankh-Morpork, wiele rzeczy mo?e si? wydarzy? w samo po?udnie.

 • Zdradzona
 • Cast P
 • Zoey Redbird, adeptka w szkole wampir?w, czuje, ?e wreszcie odnalaz?a swoje miejsce na ziemi.Zosta?a przewodnicz?c? C?r Ciemno?ci i co wa?niejsze, ma ch?opaka… a nawet dw?ch. Tymczasem w ?rodowisku zwyk?ych ?miertelnik?w dochodzi do tragedii? ginie kilkoro nastolatk?w, a wszystkie tropy wiod? do Domu Nocy. Kiedy ludziom z jej dawnego otoczenia grozi niebezpiecze?stwo, Zoey zaczyna sobie u?wiadamia?, ?e niezwyk?a moc, jak? zosta?a obdarzona, obraca si? przeciwko jej najbli?szym. Dziewczyna musi znale?? w sobie odwag?, by stawi? czo?o najgorszemu – zdradzie. • Ziemia skuta lodem
 • Flanagan John
 • Po spaleniu mostu, przez kt?ry Morgarath chcia? przeprowadzi? armi? na ziemie Araluenu, Will i Evanlyn trafiaj? do niewoli. Porwani przez Skandian pod dow?dztwem budz?cego postrach Eraka, odp?ywaj? na nieznane p??nocne ziemie.Halt poprzysi?g? ocali? Willa i uczyni wszystko, by dotrzyma? obietnicy — nawet je?li przyjdzie mu okaza? niesubordynacj? i z?ama? rozkazy kr?la. W korpusie zwiadowc?w nie ma jednak miejsca dla tych, kt?rzy kieruj? si? w?asnym interesem! Pozbawiony wsparcia, odrzucony przez towarzyszy, Halt wyrusza na niebezpieczn? wypraw? do odleg?ej, skutej lodem Skandii. Towarzyszy mu najlepszy przyjaciel Willa — ...

 • Zimistrz
 • Pratchett Terry
 • Tiffany zrobi?a jeden niew?a?ciwy krok, pope?ni?a jeden drobny b??d… A teraz duch zimy si? w niej zakocha?. Daje r??e i g?ry lodowe, wyznaje uczucie lawinami i obsypuje p?atkami ?niegu. Trudno to znosi?, kiedy ma si? trzyna?cie lat, ale jest to r?wnie? troch? no… mi?e. „?ojzicku!” A tak, klan Nac Mac Feegl?w jest na miejscu, by pomaga? i si? wtr?ca?. Ale je?li Tiffany nie znajdzie rozwi?zania, mo?e ju? nigdy nie przyjdzie wiosna… • Zimowe Marzenia
 • Sandemo Margit
 • Unni i jej przyjaciele ju? prawie wype?nili zadanie uwolnienia rodu od przekle?stwa. Jordiego i Miguela wci?? jeszcze czekaj? trudne pr?by. Jordi musi wyeliminowa? gro?ne istoty ze ?wiata tych, kt?rzy nie mog? umrze?, Miguel za?, by m?c si? po??czy? z ukochan? Sissi, powinien na zawsze zerwa? ze swoj? przesz?o?ci? demona, co okazuje si? bardzo trudne, zw?aszcza gdy jego przyjaciele znajd? si? w niebezpiecze?stwie…